Allmänna villkor

Info om energibranschens allmänna avtalsvillkor hittar du på Konsumenternas Energimarknadsbyrå

Till Konsumenternas Energimarknadsbyrå

Miljö

Till och med 2023-03-31 erbjuder vi enbart el från 100% sol, vind och vatten och köper ursprungsgarantier för detta. Från och med 2023-04-01 är vår grundprodukt 100% fossilfri el. Det innebär att vår el inte ger upphov till utsläpp av fossila bränslen och består av sol, vind, kärnkraft och vatten som vi köper ursprungsgarantier för. För de kunder som önskar så erbjuder vi ett tillägg med 100% sol, vind eller vatten mot en rörlig kostnad för ursprungsgarantier.

Rörligt avtal

Elpriset baseras på Rebels inköpspris för aktuell period per elområde och månadsavgift.

Inköpspris

Inköpspriset grundar sig på spotpriset på elmarknaden och det ingår bl.a. kostnad för kraftinköp, ursprungsgarantier, avgifter till Svenska Kraftnät, elcertifikat och justering per elområde. Inköpspriset ändras månadsvis upp eller ner med marknaden och debiteras i efterskott. Moms tillkommer.

Månadsavgift

Månadsavgiften baserar sig på kundens årsförbrukning. Vid förändring i årsförbrukning justeras månadsavgiften upp eller ner föratt matcha aktuell årsförbrukning. Aktuella priser hittar du alltid här.

Prisgaranti

Om vi, mot all förmodan, skulle vara dyrare än din gamla elleverantör får du mellanskillnaden tillbaka. Prisgarantin gäller i max ett år gentemot den elleverantör du hade innan du bytte till oss och jämförbar avtalsform. Prisgarantin gäller inte gentemot tidsbestämda priser eller vid val av tillägg (exempelvis kampanjer och miljötillägg). Vill du nyttja prisgarantin mailar du: [email protected]

Kommunikation

All kommunikation rörande avtalet såsom bekräftelser, aviseringar, fakturor och ev. ändringar sker via e-post eller sms till den av kunden angivna e-postadress och/eller mobiltelefonnummer. Endast i undantagsfall via vanlig post. Meddelanden som skickats till kundens e-postadress anses ha kommit kunden tillhanda och kunden ansvar för att Rebel alltid har aktuella uppgifter.

Integritet

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter på sidan kakor och integritet

Fakturering

Fakturering sker månadsvis i efterskott, du får din faktura minst 15 dagar innan förfallodatum. Öresavrundning tillämpas. Vi fakturerar på de uppgifter om förbrukning som vi får från nätbolaget. Skulle uppgifter saknas gör vi en preliminär beräkning tills vi fått in uppgifter från nätbolaget.

Flytt

Vid flytt sker en slutfakturering, utan förtidslösen eller andra flyttavgifter.

Nätavgifter

Nätavgifter eller villkor rörande ditt nätabonnemang hos din nätägare hanteras inte i detta avtal utan i ett avtal du har med ditt nätbolag. Energiskatt som tidigare debiterats av elbolagen debiteras idag av nätbolagen.

Uppsägningstider och bindningstider

Rebel erbjuder enbart rörliga avtal utan bindningstider och utan uppsägningstid.

Övrigt

Dessa avtalsvillkor äger företräde vid eventuella motstridigheter mellan dessa avtalsvillkor och de allmänna avtalsvillkoren hos Energimarknadsbyrån.

Ånger

För att ångra ett ingånget elavtal mailar du till [email protected]. Vi tillämpar 14 dagar ångerrätt från bekräftelsedatum. Vi har dock inga bindningstider eller uppsägningstider och du kan därför när du vill byta till en annan elleverantör.

Ändringar

Rebel äger rätt att ändra villkoren i detta avtal och ska i så fall underrätta kunden med ett meddelande som syftar till just ändringen minst 2 månad innan ändringen träder i kraft.

Fullmakt

Om du gett Rebel fullmakt i samband med avtalstecknande så har Rebel rätten att inhämta uppgifter om din elanläggning och ditt nuvarande elavtal och att vid en flytt också anmäla inflytt och teckna nätavtal för att kunna genomföra ett leverantörsbyte. Rebel kan använda sig av 3:e partsleverantör för att inhämta uppgifterna. Endast uppgifter som är relevanta för att genomföra en flytt eller ett leverantörsbyte inhämtas. Fullmakten är giltig tills bytet är klart eller i max 6 månader.

Leverantörsbyte och flytt

Leverantörsbyte sker på det av kunden angivna datumet eller snarast därefter om det angivna datumet inte är möjligt. Vid fullmaktshantering på det datum som nuvarande leverantör angett som tidigast möjligt. Inflytt sker på det av kunden angivna datum eller snarast därefter om det angivna daumet inte är möjligt.

Vid leverantörsbyte är det kundens ansvar att säga upp det nuvarande avtalet och kontrollera att kunden inte bryter mot det nuvarande avtalet med exempelvis bindningstid. Rebel ansvarar inte i något fall för försenad leveransstart som beror på bristfällig eller felaktig information från kund eller sena eller uteblivna svar från motparter såsom elnätsbolag. Rebel kommer att informera om leverantörsbyte eller flytt inte är möjlig att genomföra till den av kunden angivna e-postadress och/eller mobilnummer.

Rättigheter, klagomål och tvister

Du kan alltid kontakta oss på [email protected] för att få information om dina rättighter eller lämna klagomål. Om vi inte uppfyller våra skyldigheter enligt avtalet har du rätt att få ersättning för skadan. Detta förutsätter att vi borde kunnat förutse skadan eller om orsaken är utom vår kontroll, rimligen kunna förebygga skadan. Hos Konsumenternas energimarknadsbyrå och Allmänna reklamationsnämnden hittar du information och även råd om tvistlösning.


Rebel Elhandel AB